top of page

Публічний договір
про надання послуг фітнес-клубу "Silver Gym"

Договір №_________

Про надання послуг фітнес-клубу SILVER GYM

 

м. Бровари                                                                                         

 

                 «__»  ______ 2024 року                                                                        

Цей договір про надання послуг фітнес-клубу (надалі – «Договір») укладений між: Фізичною особою-підприємцем Срібним Артемом Дмитровичем, громадянином України, який діє на підставі Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, дата та номер запису: 03.03.2023 р. 2010350000000271369 та виступає  у якості виконавця (надалі – «Виконавець»); укласти договір про надання комплексу послуг фітнес-клубу «Silver Gym», який знаходиться за адресою: м.Бровари, вул. Симона Петлюри, 20-А, і адресований фізичним особам далі «Замовник»).

Надалі за цим Договором Замовник та Виконавець разом іменуються як «Сторони», а кожен окремо – «Сторона».

ОСКІЛЬКИ, Виконавець має можливість надати оплатні Послуги Замовнику щодо занять у фітнес – клубі  SILVER GYM (Далі – Клуб), а Замовник бажає отримувати такі Послуги,

ТОМУ, СТОРОНИ вирішили укласти цей Договір на наступних умовах:

 

СТАТТЯ 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

 1. Виконавець зобов’язується надати Замовникові Послуги щодо занять у Клубі.

 2. Замовник зобов’язується сплатити винагороду Виконавцю за надання Послуг в розмірі, порядку та на умовах, які визначені цим Договором.

 3. Виконавець може надати Замовнику інші Додаткові Послуги за окрему плату в порядку та на умовах, які визначаються Виконавцем.

 4. Особливості, порядок та умови надання Послуг та/або Додаткових Послуг визначаються цим Договором та правилами Клубу (надалі – «Правила»), які визначені у Додатку № 1 до цього Договору. Будь-які та всі терміни, які вжиті з великої літери у цьому Договорі, вживаються у такому самому значенні, яке надане їм у Правилах, якщо їм не надано інше значення у цьому Договорі.

 

СТАТТЯ 2. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ ТА ЇХ ОБСЯГ

 1. Для надання Послуг, але не раніше здійснення оплати їх вартості відповідно до Статті 5 цього Договору, Виконавець надає Замовнику Картку, в залежності від обраного типу, строку дії (надалі – «Строк Дії») якої вписано додатково.

 2. Сторони погодили, що після закінчення Строку Дії, Послуги вважаються наданими Замовнику належним чином, належної якості та у повному обсязі.

 3. Замовник обрав Картку типу «Тренажерний зал»  N (де N - кількість місяців, обраних клієнтом) місяців. В Залежності від типу Картки, Виконавець надає Послуги згідно графіку, визначеного в Правилах.

 4. Виконавець залишає за собою право змінювати розклад роботи Клубу у разі виникнення наступних підстав: визнання компетентними органами певних днів святковими (неробочими) або вихідними; виникнення будь-яких обставин, зокрема пов’язаних з технічним та санітарним станом приміщення, які Виконавець буде вважати такими, що можуть завдати шкоду Замовнику або нести загрозу його здоров’ю чи життю. Про такі зміни розкладу Виконавець повідомляє Замовника шляхом розміщення відповідної інформації у соціальній мережі «Facebook», «Instagram», на сайті «https://silvergym.com.ua» та/або будь-яким іншим способом сповіщення. Такі зміни не вважаються зміною умов Договору та такими, що здійснюються на власний розсуд.

 5. Підписуючи цей Договір, Замовник запевнює та гарантує, що Замовник ознайомлений з Правилами та зобов’язується їх дотримуватись, а у разі їх порушення або невиконання - нести відповідальність згідно положеннями цього Договору, Правилами та чинним законодавством України.

 6. Сторони домовились і погодились, що цей Договір в цілому та будь-яка його частина відповідає вільному волевиявленню Сторін і не можуть бути визнаними такими, що не відповідають інтересам обох Сторін.

 

СТАТТЯ 3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

 1. Замовник має право:

  1. вимагати належного ставлення та поваги до себе з боку працівників Виконавця;

  2. отримувати Послуги на умовах та в порядку, передбаченими цим Договором та Правилами у відповідності до типу картки, обраної Замовником за цим Договором;

  3. замовляти Додаткові Послуги (Додаткові Послуги підлягають додатковій оплаті);

  4. змінити тип належної йому Картки на іншу, за умови здійснення відповідної доплати, розмір якої визначається Виконавцем;

  5. отримувати письмові роз’яснення щодо умов цього Договору та тлумачення змісту цього Договору і Правил;

  6. вимагати від Виконавця виконання його обов’язків за цим Договором;

  7. отримувати будь-яку інформацію щодо діяльності Клубу, яка не вважається Виконавцем конфіденційною;

  8. на досудове та максимально повне врегулювання спірних питань, які можуть виникнути під час виконання цього Договору, і вживання всіх можливих досудових заходів для вирішення порушених питань;

  9. отримувати інформацію щодо діючих Правил або їх зміни за попереднім письмовим зверненням до Виконавця;

  10. на підтримку своїх законних інтересів та правомірних вимог перед третіми особами, діяльність яких взаємопов’язана з предметом Договору, - в межах компетенції Виконавця;

 2. Замовник зобов’язується:

  1. сплатити вартість Послуг за цим Договором;

  2. завчасно та у повному обсязі сплачувати вартість Додаткових Послуг, обраних Замовником;

  3. не передавати Картку іншим особам для її використання в Клубі (кожна Клубна картка є «іменною»);

  4. відвідувати Клуб в межах його робочого часу згідно з графіком, зазначеним у Додатку №1 цього Договору та у відповідності до типу Картки, що належить Замовнику;

  5. охайно та дбайливо ставитись до обладнання, додаткового інвентарю та іншого майна Виконавця;

  6. самостійно стежити за своїми речами та не залишати їх без нагляду;

  7. нести відповідальність за шкоду, завдану майну третіх осіб та/або Замовника, а також відповідальність за свої дії під час відвідування Клубу, включаючи відповідальність за шкоду, завдану Замовником чи особами, за яких він відповідає;

  8. переоформити Картку на іншу особу в порядку і на умовах, які визначені Правилами.

  9. дотримуватись усіх умов цього Договору та Додатків до нього.

  10.  

 3. Виконавець має право:

  1. вимагати від Замовника сплати вартості Послуг відповідно до умов цього Договору або розірвати його в односторонньому порядку та вимагати відшкодування збитків;

  2. вимагати від Замовника дотримання усіх умов Договору та Правил;

  3. зробити зауваження Замовнику у разі порушення ним Правил, вказати на підстави такого порушення та скласти акт про порушення Замовником Договору або акт про факт нанесення шкоди майну (надалі разом – «Акти»). Акти мають бути складені комісією у складі не менш ніж однієї (1)  уповноваженої особи Виконавця та двох (2) незацікавлених осіб. Якщо Замовник відмовився від підписання Актів, про це зазначається в Актах, які вважаються складеними належним чином без підпису Замовника, за умови дотримання процедури їх складання, передбаченої цим Пунктом. З моменту складання Актів, тобто з моменту їх підписання комісією, Замовник несе відповідальність, яка передбачена цим Договором, Правилами та законодавством України та зобов’язаний, у разі завдання шкоди майну Замовника, відшкодувати її у повному обсязі. Якщо Замовник порушив Правила та/або умови цього Договору два (2) і більше разів, Виконавець має право видалити Замовника з приміщення Клубу та позбавити права відвідувати Клуб без повернення Замовнику грошових коштів, сплачених за цим Договором. У цьому разі Картка Замовника вилучається, а співробітники Виконавця складають та підписують відповідний акт;

  4. не допускати Замовника до приміщень Клубу, якщо зовнішній вигляд Замовника дає співробітникам Виконавця підстави вважати, що останній перебуває у стані алкогольного сп’яніння або під впливом дії будь-якої з наркотичних речовин або під дією медичних препаратів, якщо це впливає на поведінку, реакцію та свідомість Замовника, і якщо обставини, перелічені в цьому пункті Договору, є очевидними для співробітників Виконавця;

  5. вимагати від Замовника відшкодування завданих ним збитків та/або шкоди майну та/або діловій репутації Виконавця окрім третіх осіб, якщо не доведено, що шкода завдана не з вини Замовника;

  6. за існування обставин непереборної сили (форс-мажор) припиняти надання Послуг на період дії таких обставин. У такому випадку, після припинення дії форс-мажору, строк дії картки Замовника подовжується на строк існування дії обставин непереборної сили;

  7. розвивати (розширювати) комплекс Послуг (в т.ч. вводити нові типи карток) без погодження з Замовником;

  8. у разі порушення Виконавцем Пункту 3.4.2 цього Договору (за наявності його вини, якщо не доведено інше) Виконавець має право, в залежності від суттєвості порушення, визначити та надати Замовнику Послуги у вигляді додаткових відвідувань Клубу. У такому разі, якщо Замовник не використає такі додаткові відвідування або якщо він використає їх не у повному обсязі, відповідно до умови цього Пункту Договору, дія Картки припиняється і Договір вважається виконаним належним чином і в повному обсязі;

  9. інші права, передбачені цим Договором та чинним законодавством України.

 4. Виконавець зобов’язується:

  1. на підтвердження права Замовника відвідувати Клуб оформити та надати Замовникові Картку встановленого зразка за категорією та типом, обраними Замовником у відповідності до цього Договору та активувати її протягом 1-го (одного) дня з дати отримання відповідної вимоги Замовника, але не раніше сплати вартості Послуг;

  2. надавати Замовнику сплачені ним Послуги у відповідності до типу Картки останнього;

  3. забезпечити надання Послуг з дотриманням умов Договору та Правил, якість яких визначається Виконавцем;

  4. підтримувати функціонування спортивного обладнання та інвентарю, а також допоміжних побутових приміщень, призначених для користування Замовником;

  5. продовжити Строк Дії Картки Замовника у випадках, передбачених Договором та Правилами.

 

 

 

СТАТТЯ 4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН І ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

 1. Усі спори, що можуть виникнути у зв’язку з виконанням цього Договору чи пов'язані з ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами або їхніми представниками. Якщо спір неможливо вирішити шляхом переговорів протягом одного календарного місяця, він вирішується у судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору у порядку, визначеному законодавством України.

 2. За порушення цього Договору Сторони несуть відповідальність, встановлену цим Договором та законодавством України.

 3. Сторони не несуть відповідальності за порушення своїх зобов'язань за цим Договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається невинною, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання свого зобов’язання.

 4. Замовник несе повну матеріальну відповідальність за шкоду та збитки, завдані Виконавцю шляхом псування його обладнання та іншого майна.

 5. Виконавець не несе ніякої відповідальності за будь-які негативні наслідки, що можуть мати місце у випадку, якщо Замовник має протипоказання щодо отримання Послуг за станом свого здоров'я.

 6. Виконавець не несе відповідальності за дії та/або бездіяльність третіх осіб, які не є його працівниками, в тому числі осіб, які є власниками будівлі, в якій розташований Клуб, що призвели до негативних наслідків

 

СТАТТЯ 5. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

 1. Вартість Послуг за цим Договором становить Y (Y –вартість на момент покупки) грн. (гривень, коп), на підставі затвердженого прейскуранту, що відповідає типу обраної Замовником картки.

 2. Замовник сплачує вартість Послуг за цим Договором у національній валюті України Виконавцю чи його уповноваженій особі.

 

СТАТТЯ 6. ФОРС-МАЖОР

 1. Сторони не несуть ніякої відповідальності за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору, якщо таке невиконання чи неналежне виконання є наслідком дії обставини непереборної сили (форс-мажор).

 2. Сторони домовилися, щодо обставин непереборної сили, крім іншого, вони відносять: стихійні лиха; епідемії; пандемії, війни; збройні конфлікти; пожежі у будівлях (чи в їх частинах), де розташований фітнес клуб SILVER GYM; рішення державних органів, які заважають або унеможливлюють виконання Виконавцем своїх зобов’язань за Договором та (або) які значно погіршують становище Виконавця у порівнянні з умовами цього Договору, та (або) які на думку Виконавця завдають Замовникові суттєвого негативного впливу для виконання цього Договору; ситуації, які суттєво впливають на можливість чи неможливість Виконавця виконувати взяті на себе зобов’язання за Договором; дії власників приміщень, де розташований фітнес клуб SILVER GYM, у тому числі такі, які призвели до втрати права Виконавця щодо розміщення Клубу; ремонтно-профілактичні роботи у будівлях, де розташований фітнес клуб SILVER GYM і проведення яких не було заплановано Виконавцем заздалегідь; аварії у системах водопостачання, водовідведення, енергопостачання та кондиціювання, а також: вина третіх осіб у випадках відсутності чи погіршення комунальних послуг; вина третіх осіб у всіх інших випадках та усі інші події, виникнення, розвиток та (або) припинення яких не залежить від волі Сторін.

 3. На період існування обставин непереборної сили Сторона, яка зазнає впливу таких обставин, звільняється від виконання обов’язків, передбачених цим Договором. Виконавець не несе відповідальності за негативні наслідки та інші обставини, перелічені у цій Статті Договору, настання яких знаходиться поза волею Виконавця.

 

СТАТТЯ 7. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ, ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА РОЗІРВАННЯ

 1. Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами, при цьому зобов’язання Виконавця щодо надання Послуг Замовникові виникають з моменту активації Картки, та діє до останнього дня Строку Дії Картки. Строк дії цього Договору дорівнює Строку Дії Картки.

 2. Активація Картки відбувається у відповідності до Пункту 8.2  Правил.

 3. Зміни та доповнення до цього Договору, у тому числі пов’язані з подовженням Строку Дії  Картки, можуть бути внесені за згодою Сторін, про що Сторони або їх належним чином уповноважені представники укладають відповідну додаткову угоду. Усі додаткові угоди, укладені до цього Договору, є невід'ємною частиною цього Договору.

 4. Цей Договір не може бути розірваний в односторонньому порядку та/або від нього не можна відмовитись в односторонньому порядку крім випадків, які визначені у Пунктах 3.3.1 та 3.3.3 цього Договору.

Замовник погоджується з тим, що у разі, якщо цей Договір буде розірвано на підставі Пункту 3.3.3 цього Договору, кошти, сплачені ним у відповідності до Статті 5 цього Договору, поверненню не підлягають ні за яких умов.

Замовник запевнює та гарантує, що він усвідомлює та розуміє зміст положення цього пункту, а також погоджується з тим, що положення цього пункту є істотною умовою, на підставі якої Виконавець погодився укласти цей Договір.

 1. У разі дострокового припинення цього Договору з ініціативи Виконавця та на підставах, вказаних у Пункті 3.3.3 цього Договору, вважається, що Замовник отримав Послуги, а Виконавець вважається таким, що надав їх належним чином та в повному обсязі.

 

СТАТТЯ 8. ІНШІ УМОВИ

 1. Якщо Замовник не відвідує Клуб, не використовує свою Картку або використовує її не у повному обсязі внаслідок вагітності, відрядження, хвороби та (або) внаслідок будь-яких інших причин, Строк Дії Картки не змінюється, а дата закінчення строку її дії не переноситься, і, відповідно, грошові кошти, сплачені Замовником за цим Договором, поверненню не підлягають.

 2. У разі настання обставин, які зазначені в Пункті 8.1 цього Договору Замовник може скористатися послугою призупинення дії Картки у порядку, передбаченому  Пунктом 8 Правил.

 3. Якщо на момент підписання Договору, Виконавцем проводились акції, Замовник запевняє та підтверджує, що був повністю проінформований про їх умови та безвідклично погоджується з ними. Замовник також не висловлюватиме будь-яких вимог, якщо в майбутньому Виконавець проводитиме акції, що на думку Замовника є більш вигідні, ніж/та на умовах якої Замовник уклав цей Договір.

 4. Укладаючи Договір, Замовник усвідомлює, що жодна з причин пов’язаних з його особистим життям, зокрема, але не виключно, вагітність, не є підставою для зміни Строку Дії Картки, її дострокового припинення або перенесення дати закінчення її строку, у тому числі не є підставою для повернення грошових коштів (повністю або частково) сплачених Замовником за Договором.

 5. Цим Замовник запевнює та заявляє, що він усвідомлює, що факт укладення цього Договору означає, що: Замовник свідомо погоджується на всі умови Договору; Вартість Послуг Виконавця за цим Договором зрозуміла Замовнику, була належним чином йому повідомлена та є прийнятною для нього; стан здоров'я Замовника дозволяє йому споживати Послуги Виконавця у відповідності до цього Договору, і що Замовник не має протипоказань щодо занять спортом взагалі та фізичних навантажень зокрема; та  Замовник надає свою згоду на використання його персональних даних Виконавцем у будь-яких цілях, якщо такі цілі не суперечать чинному законодавству України.

 6. Укладаючи Договір Замовник надає свою згоду на проведення фото та відео-зйомок, що не суперечать чинному законодавству України.

 7. Під час укладання Договору Замовник зобов’язаний пред’явити Виконавцю оригінал та копію його паспорту.

 8. Сторони цим підтверджують, що вони скористалися своїм правом , яке передбачене Частиною 3 Статті 6 Цивільного Кодексу України, відступити від положень актів цивільного законодавства і врегулювали свої відносини у цьому Договорі на власний розсуд, що відповідає їх волевиявленню та є справедливими. При вирішенні усіх інших питань, які не врегульовані цим Договором, Сторони керуються законодавством України.

 9. Цей Договір складений на шістьох (6) сторінках, українською мовою у двох автентичних примірниках рівної юридичної сили - по одному примірнику для кожної зі Сторін.

 10. Будь-які та всі додатки до цього Договору є його невід’ємною частиною.

 

ПІДПИСИ СТОРІН:

 

ВИКОНАВЕЦЬ

Фізична особа-підприємець                          Срібний Артем Дмитрович

____________________________

ЗАМОВНИК

Фізична особа ____________________________

 

__________________________________________

 

 

З ПРАВИЛАМИ ФІТНЕС-КЛУБУ  ознайомлена,  додаток отримала _____________________ПІБ                                                                                                                                                                                                                                                

 

 

Додаток № 1

до Договору № _________

про надання послуг фітнес-клубу

від «__» _____________ 2024 року

 

ПРАВИЛА ФІТНЕС-КЛУБУ SILVER GYM

 

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ І ПОНЯТЬ

 1. Терміни та поняття в цих правилах вживаються у наступних значеннях:

  1. «Договір» означає договір про надання послуг фітнес-клубу.

  2. «Виконавець» означає фізичну особу-підприємця Срібного Артема Дмитровича.

  3. «Замовник» означає будь-яку фізичну особу, яка уклала у якості замовника з Виконавцем, який діє у якості Виконавця, Договір.

  4. «Клуб» означає фітнес-клуб, який знаходиться за адресою: вул. Симона Петлюри , 20-А, 2-й та     4-й та 5-й поверх, м. Бровари, Київська область, Україна.

  5. «Картка» означає пластикову картку, яка надається Замовникові на підставі укладеного з Виконавцем договору про надання послуг фітнес-клубу та ідентифікує особу Замовника для проходу на територію Клубу з метою споживання Послуг. Картка є єдиною підставою пропуску замовника до Клубу. У разі відсутності у Замовника Картки останньому буде відмовлено у відвідуванні Клубу.

  6. «Партнер Клубу» означає будь якого суб’єкта, з яким Виконавець має договірні відносини.

  7. «Послуги» означає будь-які та всі послуги згідно нижченаведеного переліку:

 2.  Початковий інструктаж перед початком занять у Клубі щодо безпечної експлуатації будь-якого та всього спортивного обладнання та іншого інвентарю, що знаходиться у Клубі;

 3. заняття на кардіотренажерах;

 4. заняття на силових тренажерах;

 5. групові тренування в студії;

 6. використання роздягалень та душових Клубу;

 7. користування шафами, які наявні у Клубі, для залишення своїх речей під час відвідування Клубу.

2.1.«Додаткові «Послуги» означає будь-які та всі послуги згідно нижченаведеного переліку:

2.2. персональні тренування;

2.3. групові тренування в студії, які проводяться спеціально запрошеним Партнером Клубу;

2.4. оренда шафи, для залишення особистих речей.

 

2. ВИДИ КАРТОК. ДОДАТКОВІ ПОСЛУГИ

 1. Для відвідування Клубу, Замовник, може придбати одну з двох (2) видів Карток: Картка «Тренажерний зал та групові заняття» або Картка «Тренажерний зал». Замовник має право отримувати Послуги, які передбачені для кожного типу Картки.

 2. Додаткові Послуги не входять до Послуг, надання яких передбачено Картками. Додаткові Послуги надаються за бажанням Замовника та за додаткову плату. В приміщенні Клубу Додаткові Послуги надаються Партнером Клубу та/або співробітниками Виконавця. У разі надання Додаткових послуг Партнером Клубу, оплата їх вартості здійснюється йому безпосередньо.

 3. Замовник погоджується з тим, що грошові кошти, сплачені ним за Додаткові Послуги Клубу не підлягають поверненню ні за яких умов, у тому числі, але не виключно, у випадку припинення дії Договору.

 4. Надаючи «Додаткові Послуги», Виконавець забезпечує Клієнта власним та/або залученим кваліфікованим та професійним персоналом, окрім того, по мірі можливості, докладає максимум зусиль для збереження незмінності та сталості складу персоналу, виключно в межах і у спосіб, що не суперечить чинному законодавству України. Клієнт усвідомлює, що зміна складу персоналу Клубу та/або Партнерів Клубу не є підставою для розірвання Договору та повернення грошових коштів.

 5. Вартість Додаткових Послуг визначається у відповідності до прейскуранту Виконавця та/або Партнерів клубу.

 6. Замовник усвідомлює та погоджується з тим, що Партнер Клубу здійснює діяльність з проведення Персональних тренувань та деяких видів Групових тренувань Клієнтів на власний ризик, та у випадку отримання Клієнтом травм, або заподіяння Клієнту шкоди внаслідок (в результаті), дій або бездіяльності Партнера клубу, зокрема, але не виключно, під час здійснення Партнером Клубу Тренування Клієнта, відповідальність перед Клієнтом за якість проведених вищенаведених Тренувань, та за будь-які травми та/або збитки несе особисто Партнер клубу. Партнер Клубу самостійно розглядає скарги Клієнтів, що стосуються проведення Тренувань Клієнтів.

 

3. ВІДВІДУВАННЯ КЛУБУ

 1.   Замовник відвідує Клуб відповідно до типу обраної ним Картки.

 2. Картки (у тому числі ключ з нумерованим брелоком від шафи для переодягання) є персоніфікованими, їх передача та/або використання іншими особами не допускається.

 3. Якщо Замовник з будь-яких причин втратить можливість продовжувати заняття у Клубі, його Картка може бути переоформлена на весь залишок строку її дії на іншу особу за умови укладання відповідного додатку до Договору та сплати вартості переоформлення Картки згідно з прейскурантом. Картка не може бути переоформлена більше одного разу. У разі придбання Замовником Картки у період передпродажу, така Картка не може бути переоформлена на іншу особу протягом періоду часу, який розпочинається з дати укладання Договору та спливає на 180 добу з моменту активації такої Картки. Якщо до завершення строку дії Картки Замовника залишається менше трьох календарних місяців, така Клубна картка Замовника переоформленню не підлягає ні за яких умов. Клуб не пропонує та не надає Замовнику послуги щодо пошуку осіб з метою переоформлення на них Картки Замовника.

 4. Картки є власністю Виконавця і Замовник зобов’язаний дбайливо ставитися до них.

 5. При втраті Картки Замовник зобов’язаний у найкоротший термін повідомити про це Виконавця. За відновлення Картки Замовник сплачує відповідну плату згідно з прейскурантом.

 6. Строк дії Картки становить один, три, шість, десять та дванадцять календарних місяців з дня її активації (в залежності від типу придбаної картки). У разі збільшення строку дії Картки Замовника, що можливе лише за умови нарахування йому Виконавцем відповідних бонусів під час проведення різноманітних акцій, загальний строк Картки може бути продовжений Виконавцем в односторонньому порядку. Нарахування бонусів, пов’язаних зі збільшенням строку дії Картки, відбувається в останній день стандартного строку дії Картки. Використання Картки понад строк її дії не допускається, крім випадків, які передбачені Пунктом 3.3.8 Договору. Якщо Замовник вирішує переоформити Картку на іншу особу або змінити її тип, такі дії відбуваються без урахування усіх накопичених бонусів, до моменту вступу їх в силу, у тому числі пов’язаних зі збільшенням строку дії Картки. В такому випадку строк дії Картки буде відповідати залишку стандартного строку дії Картки Замовника.

 7. Замовник усвідомлює і приймає той факт, що з розвитком Клубу дані Правила підлягають коригуванню, зміні та прийняттю у новій редакції. Зокрема, Виконавець має право без погодження з Замовником вводити нові типи, види та категорії карток, розширювати, заміняти та вдосконалювати комплекс послуг, які надаються за Картками, уточнювати та змінювати назву Карток; вводити в дію інші форми відвідування Клубу. Замовник погоджується з тим, що будь-які зміни до даних Правил впроваджуються в односторонньому порядку шляхом прийняття відповідного рішення Виконавцем. У випадку внесення змін до цих Правил, Виконавець доводить інформацію про зміни до відома Замовника шляхом розміщення нової редакції Правил у Клубі, у соціальній мережі «Facebook», «Instagram», на сайті «https://silvergym.com.ua» та/або будь-яким іншим способом сповіщення, включаючи точки продажу Карток. Індивідуальне повідомлення Замовника або підписання додаткових угод чи будь-яких інших додатків до Договору для вступу в силу змін до Правил не вимагається. Зміни до Правил вступають в силу з моменту прийняття відповідного рішення Замовником. Зміна Правил не вважається зміною умов Договору та не вважається такою, що здійснюється на власний розсуд.

 8. Укладаючи Договір, Замовник підтверджує, що він ознайомлений з переліком та обсягом Послуг, порядком їх надання, а також з усією інформацією, яка необхідна для повноцінного споживання Послуг у Клубі.

 9. Після підписання цього Договору та усіх додатків до нього, у т.ч. усіх пам’яток, вважається, що Замовник ознайомлений з усіма їх умовами та зобов’язується їх дотримуватись. У разі порушення або невиконання умов Договору та Правил - Замовник несе відповідальність встановлену Договором, Правилами та чинним законодавством України.

 

4. ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА

 1. Виконавець надає Послуги у Клубі у відповідності до типу Картки з 07:00 до 22:00 у будні та з   09-00 до 20-00 у суботу та 10-00 до 20-00 у неділю, святкові та неробочі дні, крім випадків, які передбачені  Пунктом 2.4 Договору. Проведення групових тренувань у студії відбувається згідно графіку, який визначається Виконавцем та розміщується в Клубі, у соціальній мережі «Facebook», «Instagram», на сайті «https://silvergym.com.ua» та/або будь-яким іншим способом сповіщення. Замовник зобов’язаний залишити приміщення Клубу не пізніше встановленого часу закриття Клубу або згідно з режимом відвідування за типом обраної ним Картки. Затримання Замовника у Клубі понад 15 хвилин після його закриття розцінюється як порушення Правил.

 2. Вхід дітям до 14 років на території клубу, а саме тренувальні зони (тренажерний зал та зали групових класів) заборонено. Діти можуть знаходитись у спеціально відведеному місці. За виключенням, коли дитина відвідує заняття з інструктором-партнером.

 3. Тренування особам до 16 років дозволяється лише в присутності інструктора-партнера, або під письмове зобов'язання батьків.

 4. Виконавець залишає за собою право не частіше, ніж один раз на квартал змінювати розклад роботи Клубу, про що адміністрація Клубу повідомляє відвідувачів шляхом розміщення відповідної інформації у соціальній мережі «Facebook», «Instagram», на сайті «https://silvergym.com.ua» та/або будь-яким іншим способом сповіщення.

 5. Прейскурант цін в Клубі може бути змінений Виконавцем або Партнером Клубу, про що адміністрація Клубу повідомляє відвідувачів шляхом розміщення відповідної інформації у соціальній мережі «Facebook», «Instagram», на сайті «https://silvergym.com.ua» та/або будь-яким іншим способом сповіщення.

 6. Картка пред’являється адміністратору рецепції Клубу кожного разу, коли Замовник відвідує Клуб. Персонал Клубу має право вимагати від Замовника пред’явити документ, що посвідчує його особу. У разі невідповідності даних особи, зазначених в документі даним, зазначеним у Картці, представник Клубу має право вилучити таку картку до з’ясування всіх обставин, про що складає акт у двох примірниках за підписом особи, яка вилучила Картку. Один з таких примірників надається особі, яка пред’явила невідповідну Картку. Вилучена Картка залишається в Клубі до з’ясування обставин, що призвели до її вилучення.

 7. Перебуваючи на території Клубу, Замовник повинен поводитись відповідно до правил громадського порядку, не турбувати інших відвідувачів Клубу, дотримуватись чистоти, правил гігієни, санітарії, пожежної безпеки та не створювати некомфортних умов для інших відвідувачів Клубу. Замовник повинен перебувати в приміщеннях Клубу (окрім вхідної групи та рецепції) в змінному взутті або бахілах. Крім того, Замовнику забороняється вживати їжу в приміщеннях Клубу. Забороняється кидати спортивне знаряддя (гантелі, грифи, диски та інше спорядження) на підлогу. Керівництво клубу має право у випадку порушення Замовником діючих правил попередити Замовника (2 попередження) і припинити дію Клубної карти.

 8. Окрім існуючих заборон, передбачених чинним законодавством України, на території Клубу Замовнику категорично забороняється вчинення таких дій:

  1. відео - та фотозйомка;

  2. перебування з будь-якими видами зброї без дозволу адміністрації Клубу, носіння холодної, вогнепальної та будь-якого іншого виду зброї, а також проходження в приміщення Клубу і знаходження на тренувальних майданчиках з ручною поклажею закритого типу та великогабаритних розмірів. У разі унеможливлення використання (наприклад власного обладунку габаритного розміру та ін.) на прохання співробітників Клубу відвідувач повинен пред'явити таку поклажу для проведення поверхневого огляду, з метою збільшення мір безпеки відвідувачів та співробітників Клубу;

  3. вживання спиртних напоїв, наркотичних засобів та (або) їх аналогів, а також куріння, вживання та використання тютюнових виробів, предметів, пов’язаних з їх вживанням, трав’яних виробів для куріння, електронних сигарет, пристроїв для споживання тютюнових виробів без їх згоряння, кальянів;

  4. проносити в комерційних цілях в приміщення Клубу свої напої (у т.ч. воду) та спортивне харчування (у т.ч. коктейлі), а також виготовлення, вживання та пригощання інших відвідувачів Клубу власним спортивним харчуванням (у т.ч. коктейлями) на території тренувальних майданчиків;

  5. несанкціоноване розповсюдження та купівля-продаж спиртних напоїв, наркотичних засобів та (або) їх аналогів, будь-яких медикаментів та (або) спортивного харчування та (або) біодобавок;

  6. проводити на територію клубу будь-яких тварин;

  7. перебування Замовника та (або) осіб, за яких він відповідає, у місцях, відведених для персоналу, без запрошення та відома персоналу;

  8. самостійно здійснювати та/або надавати іншим особам СПА- та інші косметичні процедури, до яких також відноситься: нанесення косметологічних засобів, використання ефірних масел, лікувальної грязі, будь-який масаж та інше;

  9. проводити тренування інших відвідувачів Клубу;

  10. вчинення дій, які суперечать загальноприйнятим морально-етичним нормам;

  11. непристойна поведінка та жести;

  12. прояв расової, релігійної, національної та будь-якої іншої дискримінації;

  13. грубе поводження по відношенню до персоналу та інших відвідувачів Клубу;

  14. нецензурні, голосні, образливі вислови та погрози на адресу будь-якої особи;

  15. гучне прослуховування музики з власних аудіо пристроїв;

  16. публічне виконання, демонстрація російських пісень, використання фонограм, відеограм та музичних кліпів виконавців, які підтримують російську агресію;

  17. використання гучномовних пристроїв, якщо це заважає будь-якій особі, яка перебуває на території Клубу.

 9. Після закінчення занять Замовник зобов’язаний звільнити шафу у роздягальні.

 10. У разі виносу за територію Клубу ключа з нумерованим брелком від шафи для переодягання, жетона або номерка від гардеробу, їх втрати або пошкодження, а також пошкодження рушника та/або будь-якого іншого інвентарю, Замовник зобов’язується відшкодувати їх вартість у повному обсязі. Шафи для зберігання речей, щоденно після закриття Клубу відкривають та проводять огляд, задля пожежної безпеки приміщення. Речі, які знаходять в шкафчиках зберігають протягом одного місяця, після викидують у баки твердих побутових відходів.

 11. Виконавець, його співробітники, та Партнери Клубу не несуть відповідальності за забуті, загублені, викрадені або залишені без нагляду речі Замовника чи осіб, за яких він відповідає. З питань збереження особистих речей слід звертатися до персоналу Клубу.

 

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ГРУПОВИХ ТРЕНУВАНЬ

 1. Групові тренування проводяться виключно за розкладом.

 2. Запізнення на групове тренування не є приводом для зміни розкладу чи формату заняття.

 3. При запізнені на тренування більш ніж на 15 хвилин інструктор має право не допустити на заняття дану особу.

 4. Забороняється використання мобільних телефонів під час групових занять.

 5. Розклад групових занять складається на період до одного календарного тижня  та може змінюватись на розсуд Виконавця в тому числі з урахуванням побажань клієнтів.

 6. Виконавець має право вносити зміни в розклад групових занять, а також замінювати інструктора, котрий проводить групові заняття згідно з розкладом.

 7. Під час групових тренувань необхідно обов’язково використовувати рушник для підстилання на коврик для занять фітнесом.

 8. Після завершення заняття відвідувачі Клубу повинні зібрати використовуване ними знаряддя та скласти в відведене для цього місце.

 9. Замовник  несе матеріальну відповідальність за втрату або пошкодження майна Виконавця, якщо така втрата або пошкодження сталися з його вини.

 10. Виконавець не несе відповідальність у випадку нанесення шкоди здоров’ю Замовнику внаслідок порушення ним Правил.

 11. Цими Правилами Виконавець попереджає, а Замовник усвідомлює та погоджується з тим, що тренувальні зали для групових занять мають певну допустиму кількість місць, перевищення якої призводить до створення незручностей для відвідувачів під час проведення занять у групових залах, та як наслідок - неповноцінне надання відвідувачам таких видів послуг. Оскільки будь-яке перевищення допустимої кількості відвідувачів на групових заняттях може спричинити встановлення обмеження для відвідувачів Клубу щодо їх участі у таких групових заняттях, то таке обмеження не може бути розцінене як власна ініціатива Виконавця, за яку Виконавець повинен нести відповідальність, а лише вказує на підвищену популярність такого виду групових занять.

 12. Відвідування групових занять відбувається за попереднім записом у адміністратора фітнес-клубу.

 13. Інструктор на власний розсуд, дбаючи виключно про життя та здоров'я Клієнта, може надати аргументовану відмову Клієнту у відвідуванні групових занять, в тому числі, але не виключно, у випадку, якщо відвідування групових занять може негативно вплинути на перебіг вагітності Клієнта.

 14. Розклад групових занять може змінюватись, про що відвідувачі повідомляються шляхом розміщення відповідної інформації у «Facebook», «Instagram» та на сайті (https://silvergym.com.ua) або будь-яким іншим шляхом.

 

6. ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ ЗАМОВНИКА НА ТРЕНУВАЛЬНИХ ТЕРИТОРІЯХ

 

 1. Вхід на територію для тренувань можливий лише в спортивному закритому змінному взутті. Під час тренувань верхня частина тіла має бути закрита елементом одягу. Обов'язково, під час занять,  стелити рушник на тренажери та коврики для фітнесу.

 2. Користування засобами парфумерії з різкими та/або стійкими запахами на тренувальних територіях заборонені.

 3. Після тренування Замовник зобов’язаний прибрати штанги, гантелі та інше не закріплене обладнання та спорядження.

 4. При вході до приміщення Клубу менш ніж за одну (1) годину до встановленого часу закриття, персонал Клубу нагадує Замовникові про максимальний період часу перебування на території Клубу.

6.6. Відвідування Клубу Замовником можливо тільки за умови відсутності у Замовника заборгованості перед Партнерами Клубу та/або Виконавцем, що підтверджується обліковими даними Виконавця. Виконавець має право обмежити Замовнику доступ на територію Клубу та до деяких Послуг до моменту погашення Замовником такої заборгованості.

7. АКТИВАЦІЯ ТА ПРИЗУПИНЕННЯ КАРТКИ

7.1. Строк максимального призупинення Картки складає тридцять (30) календарних днів, що доступно для абонементів 12 (дванадцять) місяців. Мінімальний строк призупинення дії Картки складає десять (10) календарних днів для абонементів терміном від 3 (три) місяці.  Про своє бажання призупинити дію Картки необхідно повідомляти заздалегідь виключно в письмовій формі шляхом надання Виконавцеві відповідної заяви. Обчислення строку призупинення Картки Замовника розпочинається тільки з фактичної дати подання Замовником заяви, або з дати, вказаній в такій заяві, яка жодним чином не може бути подана заднім числом. Максимальна кількість заяв щодо призупинення дії Картки, які можуть бути подані Замовником, не повинна перевищувати трьох (3) заяв в межах максимального строку призупинення Картки, який зазначений у цьому Пункті.

 7.2. Картка, обрана Замовником для відвідування Клубу, може бути активована в будь-який день, але не пізніше ніж через - десять (10) календарних днів (в залежності від типу обраної карти) з дати підписання Договору. У випадку якщо Картка не буде активована Замовником у зазначений строк, вона автоматично активується Виконавцем на одинадцятий (11) календарний день з дати підписання Договору.

Картки строком дії один (1) місяць активуються не пізніше ніж на наступний день після підписання    Договору.

8. ІНШІ УМОВИ

8.1. Обов’язковою умовою для відвідування Клубу є наявність особистої фотографії Замовника, яка надається Замовником або може бути зроблена співробітниками Виконавця на момент укладання Договору. Відсутність особистої фотографії Замовника перешкоджає проведенню його ідентифікації і як наслідок, позбавляє можливості Замовника відвідувати Клуб.

8.2. Замовник погоджується з тим, що надані ним персональні дані, які зазначаються в  Договорі, необхідні для ідентифікації останнього та є добровільним волевиявленням Замовника щодо дозволу на обробку його персональних даних та їх використання з метою повідомлення Замовника про всі зміни, які відбуваються в діяльності Клубу.

8.3. Замовник усвідомлює та погоджується з такими фактами: що у відповідності до санітарних норм та з метою забезпечення безпечного для здоров’я Замовника надання Послуг, приміщення Клубу потребує періодичне проведення поточного ремонту, внаслідок чого, надання Виконавцем Послуг може бути тимчасово припинене; що більшість обладнання Клубу (тренажери та інше) мають безперебійний режим роботи, внаслідок чого потребують періодичної профілактики, з метою запобігання подальшого їх виходу з ладу, тому проведення вищезазначених заходів не впливає на строк дії Картки Замовника.

8.4. Замовник усвідомлює, що Клуб розміщується в будівлях, які не є власністю Виконавця, внаслідок чого, можливі непередбачувані дії власників будівель  або дії третіх осіб, подолання, яких знаходиться поза контролем та волею Виконавця. Такі дії можуть впливати на діяльність Клубу, у тому числі можуть призвести до закриття Клубу або тимчасового припинення можливості Виконавця надавати Послуги.

8.5.    Замовник погоджується з тим, що користування Замовником парковкою для автотранспорту, у разі її наявності біля Клубу, здійснюється на умовах встановлених власником будівлі і прилеглої території (надалі – «Власник»). Автомобіль Замовника залишений на парковці не вважається переданим на зберігання Виконавцю.

8.6. Тарифи за користування парковкою для автотранспорту (за наявності) визначається та встановлюються Власником.

ВИКОНАВЕЦЬ

Фізична особа-підприємець                          

____________________________ Срібний А.Д.   ЗАМОВНИК Фізична особа______________ ПІБ

bottom of page